Πληροφορίες για ορισμένες Πανεπιστημιακές Σχολές στην ΙταλίαΙατρική στην Ιταλία http://www.italingua.gr/index.php/topicitem/view/184/151
Κτηνιατρική στην Ιταλία http://www.italingua.gr/index.php/topicitem/view/185/151
Φαρμακευτική στην Ιταλία http://www.italingua.gr/index.php/topicitem/view/186/151
Νομική στην Ιταλία http://www.italingua.gr/index.php/topicitem/view/187/151
Αρχιτεκτονική στην Ιταλία http://www.italingua.gr/index.php/topicitem/view/188/151
σύντομα και άλλες σχολές http://www.italingua.gr